دنیای شعر ، كودك و ...

 

منابع کارشناسی ارشد ( علوم تربیتی ۳ )

آ.پ پیش دبستانی – آ.پ دبستانی – آ.پ تطبیقی

 

 

ضرایب و موادّ امتحانی:   

                                                                                    تطبیقی                          دبستانی                          پیش دبستانی

1- آموزش و پرورش تطبیقی                                          ۳                                 ۲                                     ۲

2- متون تخصّصی علوم تربیتی(انگلیسی)                     ۳                                 ۳                                     ۳   

3- مبانی و اصول آموزش و پرورش                            ۲                                  ۲                                    ۲

4- روشها وفنون تدریس در مقاطع ابتدایی و                 ۳                                 ۳                                     ۳

پیش دبستان(روش تدریس علوم تجربی،اجتماعی،       

ریاضی،خواندن،قصّه گویی ونمایش خلاق)

5- آماروروشهای تحقیق در علوم تربیتی                        ۲                                 ۲                                    ۲

6- مقدّمات برنامه ریزی آموزشی و درسی                    ۲                                 ۲                                    ۲

7- روانشناسی رشد (۱) و (۲)                                        ۲                                 ۲                                    ۲

 

 

منابع

 

 

آموزش و پرورش تطبیقی :

1- آموزش و پرورش تطبیقی ( آقازاده ) -  انتشارات سمت*

۲- آموزش و پرورش تطبيقي (الماسي) - انتشارات رشد*

۳- تاریخ آموزش و پرورش ایران ( آقازاده ) - نشر ارسباران

۴- آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی (آلمان و انگلیس) (آقازاده) - انتشارات نسل نیکان

 

مبانی و اصول آموزش و پرورش :

1- مبانی و اصول آموزش و پرورش ( شکوهی ) -  انتشارات آستان قدس رضوی*

2- اصول و فلسفۀ تعلیم وتربیت ( شریعتمداری ) -  انتشارات امیر کبیر*

3- نگاهی به فلسفۀ آموزش وپرورش ( نقیب زاده ) -  انتشارات طهوری*

4- آشنائی با فلسفۀ آموزش و پرورش (  نلر ) -  ترجمۀ فریدون بازرگان - انتشارات سمت

5- فلسفۀ آموزش و پرورش ( شعاری نژاد ) - انتشارات امیر کبیر

 

 مقدّمات برنامه ریزی آموزشی و درسی :

1- مبانی برنامه ریزی آموزشی ( فیوضات ) - نشر ویرایش*

2- فرایند برنامه ریزی آموزشی ( گروه مشاوران یونسکو )- ترجمۀ فریده مشایخ - انتشارات مدرسه*

3- مبانی برنامه ریزی آموزشی : برنامه ریزی درسی مدارس ( الف لوی )- ترجمۀ فریده مشایخ - انتشارات مدرسه*

4- مقدّمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی ( تقی پور ظهیر ) - انتشارات آگاه

5- اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی (رالف تایلر ) - ترجمۀ تقی پور ظهیر- انتشارات آگاه

6- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي (پروند) - نشر شيوه ۷- مباني برنامه ريزي آموزشي (محسن پور) - انتشارات سمت

۸- برنامه ریزی درسی : راهنمای عمل ( حسن ملکی ) - انتشارات مدرسه

 

روان شناسی رشد (۱) و (۲) :

1- روان شناسی رشد ، جلد اوّل ( لورای برک ) - ترجمۀ یحیی سیّد محمّدی - نشر ارسباران*

2- روان شناسی رشد ، جلد دوّم ( لورای برک ) - ترجمۀ یحیی سیّد محمّدی - نشر ارسباران*

3- روان شناسی ژنتیک : تحوّل روانی از کودکی تا پیری ( محمود منصور ) - انتشارات سمت*

4- روان شناسی رشد ( وندر زندن ) - ترجمۀ حمزه گنجی - انتشارات بعثت*

5- پیشگامان روان شناسی رشد ( ویلیام سی کرین ) - ترجمۀ فربد فدایی - انتشارات اطّلاعات*

6- رشد وشخصیّت کودک ( ماسن ، پاول هنری و همکاران ) - ترجمۀ مهشید یاسایی - نشر مرکز*

7- زمینۀ روان شناسی هیلگارد ، جلد اوّل ( بخش دوّم ، فصل سه - رشد روانی ) - انتشارات رشد

8- روانشناسي رشد جلد 1 و 2 (جمعي از مؤلفان) - انتشارات سمت*

۹- روان شناسی رشد ( شعاری نژاد ) - انتشارات اطّلاعات   

۱۰- روان شناسی رشد : نوجوانی و بزرگسالی ( احدی وجمهری ) - نشر پردیس

1۱- روان شناسی رشد : مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی وجوانی ( احدی و محسنی ) - نشر پردیس

۱۲- روان شناسی رشد : مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک ( احدی و بنی جمالی ) - نشر پردیس

 

 آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی :

1- احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی ( دلاور ) - انتشارات رشد*

2- روش های آماری درتعلیم و تربیت ( فخرالسّادات امین ) - انتشارات امیرکبیر

3- مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی ( دلاور ) - انتشارات رشد*

4- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ( دلاور ) - نشر ویرایش*

5- روشها ی تحقیق در علوم تربیتی ( جان بست ) - ترجمۀ حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی - انتشارات رشد

6- روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی ( بیابانگرد ) - مؤسّسۀ کتاب مهربان نشر*

7 روش تحقیق ( بیابانگرد و اسماعیلی ) - انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور*

 

روشها وفنون تدریس در مقاطع ابتدایی و پیش دبستان :

1- روان شناسی آموزش خواندن ( کولایی نژاد ) - انتشارات پیام نور*

2- مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ( فصل اوّل - زبان چیست؟ )( نجفی ) - انتشارات نیلوفر*

3- ناتوانی های یادگیری ( بخش سوّم ، فصل نه - زبان ) ( فریار و رخشان ) - انتشارات مبنا

4- روش تدریس فارسی ( بهمن زندی ) - انتشارات سمت*

5- روش آموختن حساب و هندسه ( شکوهی ) - چاپخانۀ پیروز*

6- روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی ( ادیب نیا ) - نشر دواوین*

7- قصّه گویی و نمایش خلّاق ( دیویی چمبرز ) - ترجمۀ ثریّا قزل ایاق - مرکز نشر دانشگاهی*

8- قصّه گویی و نمایش خلّاق ( جزوه های کلاسی دکتر مجیب ، دانشگاه علّامه طباطبایی )

9- ادبیّات کودکان ونوجوانان : ویژگیها و جنبه ها ( بنفشه حجازی ) - انتشارات روشنگران و مطالعات زنان*

10- روش تدریس علوم تجربی ( جزوه های به چاپ نرسیده دکتر ادیب نیا (سه جزوه)، دانشگاه علّامه طباطبایی )*

11- روشها و فنون در آموزش علوم ( کارشناسان یونسکو ) - انتشارات مدرسه

  

 متون تخصّصی علوم تربیتی ( انگلیسی ) :

1- متون تخصّصی پیش دبستانی و دبستانی : رشتۀ علوم تربیتی ( مریم داداش زاده ) - انتشارات پیام نور*

2- متون تخصّصی پیش دبستانی و دبستانی ( کوشا ) - انتشارات سمت*

3- انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی1: جامعه شناسی - روان شناسی ( مشفقی ) - انتشارات سمت

 

 تذکّر :

به یاد داشته باشید که متون تخصّصی دارای منابع تا حدودی مشخّص مانند دیگر دروس نمی باشد و پاسخگویی به سؤالات، بیشتر به اطّلاعات عمومی وتخصّصی فرد در ارتباط با زبان انگلیسی و رشتۀ مربوطه بستگی دارد .

 

توجّه :

* منابع ذکر شده ، مختصّ افرادیست که قصد مطالعۀ کامل وجدّی را دارند.

* منابعي كه با ستاره مشخص شده ، مختصّ افراديست كه وقت كمتري براي مطالعه دارند.

* برای اطلاعات بیشتر، به نوشته های پیشین (مهر ۱۳۸۸) مراجعه کنید.


                   دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی (۱۳۸۵)

                  دانشگاه علّامه طباطبایی (ره) تهران ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۶ مهر۱۳۸۵ساعت ۱۱:۳۲ قبل از ظهر  توسط علي  |